עובד אדום

 

ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון ה' על עיר דוד, ויטהו דוד בית עבד אדם הגתי. וישב ארון ה' בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים ויברך ה' את עבד אדם ואת כל ביתו. (שמואל ב ו י)

ולעבד אדום בנים, שמעיה הבכור... כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדום. (דברי הימים א כו ד)

תלמוד ירושלמי:

כתיב וישב ארון ה' עם עובד אדום בביתו שלשה חדשים ויברך ה' וגו', במה בירכו, בבנים, הדא הוא דכתיב כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבודה ששים וגו', ודהוות כל חדא מינהן ילדה תריי בכל ירחא, הא כיצד, טומאה שבעה וטהרה ז' וילדת, טמאה ז' וטהרה ז' וילדת שית עשר לכל ירח לתלתא ירחין, הא ארבעין ותמנייא והוא אשתין הרי חמשין וארבעה ותמנותיהון, הא אשתין ותריי, הדא היא דכתיב ששים ושנים לעובד אדום. (יבמות כח ב)

מדרש רבה:

...ויטהו דוד בית עובד אדום הגתי, לוי היה עובד אדום הגתי, שכן מיחסו עם הלוים, ועובד אדום ואחיו ששים ושנים, ולמה נקרא שמו עובד אדום, על ידי שעבד לפני ה' כראוי, אדום שהאדים פני דוד, הוא היה מתירא מפני הארון שלא ימיתנו, והוא עובד לפניו ובירכו הקב"ה, הגתי שהיה מגת. (במדבר ד כא)

נכנס רבי יוסי ודרש, וישב ארון ה' בית עובד אדום הגיתי וגו' ויגד למלך דוד לאמר ברך ה' את בית עובד אדום ואת כל אשר לו, באיזו זכות, בעבור ארון האלקים, ובמה ברכו, בבנים, הדא הוא דכתיב עמיאל הששי יששכר השביעי, וכן הוא אומר כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם, אמרו שמונה בנים היו לו ושמונה כלות היו לו, וכל חדא מנהון הות ילדה תרין בכל ירחא, הא כיצד... חבריא בעון קומי רבי יוחנן אמרו ליה מהו דין דכתיב (דברי הימים א כ"ו) פעולתי השמיני, אמר להם על ידי שפעל פעולה גדולה בתורה, ומה פעל בתורה, שהיה מדליק לפני הארון נר אחד שחרית ונר אחד בין הערבים... (שיר השירים ב טז)

רש"י:

ויברך ה' - אשתו וח' כלותיה ילדו ו' בכרס אחת, שנאמר ששים ושנים לעובד אדום. (שמואל ב ו יא)