עובד

 

ושלמון הוליד את בועז ובועז הוליד את עובד. ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. (רות ד כא)

זהר:

עתה יש לחזור ולעיין על מקום אחד גדול ועליון שהיה בעולם וגזע ושורש אמת, והוא, עובד אבי ישי אבי דוד. כי למדנו (שהמגולגל) הוא אחרון, (ועובד היה גלגול של מחלון, המת בלי בנים), ואיך יצא שורש אמת ממקום הזה. אלא, עובד נתתקן בתקון העליון והשורש של האילן שנתהפך, (שאשתו נעשית אמו וכו'), החזיר על תקונו, ונתעלה בו ונתתקן כראוי, ועל כן נקרא עובד, (שהוא לשון עבדות), מה שלא זכו כן שאר בני העולם.

בא הוא, עובד ועדר את עיקר ושורש האילן, ויצא מפנים המרים, וחזר ותקן בנוף האילן (שהוא המלכות), בא ישי בנו, וחיזק אותו, ותקן אותו, ונאחז בענפיו של אילן אחר עליון, (שהוא ז"א), וחיבר אילן באילן ונסתבכו זה בזה, כיון שבא דוד, מצא האילנות, (שהם ז"א ומלכות), מסתבכים ונאחזים זה בזה, אז ירש ממשלה בארץ, ועובד גרם את זה. (משפטים קעה, ועיין שם עוד)

בועז נראה שהיה בו שינוי כשהוליד לעובד, כי עובד הוא בשינוי, (שהוא אביו השני, ואומר) אינו כן, אבצן הוא בעז, (ולמה נקרא בועז, מפני) שהוא אב הראשון שלא עשה שינוי, (דהיינו שיהודה, שהוא אב הראשון נתגלגל בו). ואם תאמר שהוא היה (ואינו גלגול יהודה, אבל) ודאי בעת שנתעורר למעשה הזו, (של יבום) היה בו מי שהוא עז כאריה וכלביא (דהיינו יהודה) היה בו... (שם קצג, ועיין שם עוד)

מדרש רבה:

...עובד אמרו חכמים יותר מד' מאות שנה היו חייו. (בראשית צו ד)

תרגום יונתן:

עובד - דפלח למרי עלמא בלב שלים. (רות ד כא)

אבן עזרא:

עובד - שלקח בועז אשה בזקנותו והוליד רק לכבוד ה', וכן רות, ועל כן יהיה גם הבן עובד ה', שרוב הבנים דומים לאב ולאם שהם השרשים. (שם)

מדרש שמואל:

ויקרא שמו - הגם שלא יקרא שמו מחלון נפשו בו, ולכן לא קראוהו בועז כי אם ברמז, שלא ידחה שם מחלון, שבועז בגימטריא עובד עם האותיות. (שם שם יד)

ותהי לו אומנת - רצתה גם כן לעשות שיבא לגמר התכלית, ולקחה להישירו בדרכי השי"ת ותורתו, וכך יהיה לה בכל הצדדים חלק בצדקתו. (שם שם טז)

...ואמרו עובד הוא פרץ עצמו, ורוצה לומר שלא הביאו לגרע כחו כי אם להשביחו, ומספר קטן של פרץ כמספר עובד. (שם שם כא)