עוד

תלמוד בבלי:

...מר סבר עוד לגמרי משמע (לא תבנה עוד), ומר סבר עוד לכמה שהיתה. (סנהדרין קיג א)

תרגום יונתן:

ויבך על צואריו עוד - תוב, על דסגד ליה. (בראשית מו כט)

רש"י:

עוד - לשון הרבות בכיה, וכן (איוב ל"ד) כי לא על איש ישים עוד, לשון רבוי הוא... (שם)

רד"ק:

עוד - יותר, כמו ויאמר ה' אליו עוד, כלומר פעם אחר פעם. (שם)

רבינו בחיי:

...ועל דרך המדרש רב עוד יוסף בני חי, שכר הרבה ורבוי טובה יש לי בעולם הזה ובעולם הבא... והוסיף מלת עוד המורה על הענין להבא, כמו שכתוב (תהלים פ"ד) עוד יהללוך סלה. (שם מה כח)

הכתב והקבלה:

שמך עוד - ברוב המקומות אם מלת עוד מחוברת אל השלילה יורה לשון לעולם, כמו עוד כל ימי הארץ לא ישבתו... ויהיה אם כן משמעות המאמר כאן שלא יקרא מהיום והלאה בשם יעקב, אלא בשם ישראל לבד... (שם לה י)

מלבי"ם:

דע שיש הבדל בין כשידבר במלת עוד, ובין כשידבר במלת שנית, כי במקום שאינו מקפיד על המספר ועל שיווי הנמנים יתפס מלת עוד, "ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך" (שמות ד'), אבל במקום שמקפיד על המספר או על שיווי הנמנים יתפוס לשון שנית, "וישן ויחלום שנית" (בראשית מ"א)... (ויקרא יג ה)

גדר המלה עוד הוא שכבר היה כן בראשונה, והדבר חוזר כמו שהיה בתחלה, כמו ואם תראה עוד בבגד, שנראה במקום שנראה בתחלה... (הכרמל)

רש"ר הירש:

הוראת היסוד של "עוד" להמשך... גם מורה על משך זמן, ומצאנו גם בהוראה מוחלטת, תמיד בלא הפסק, כך "עוד יהללוך סלה" (תהלים פ"ד)... (בראשית ח כב)

העמק דבר:

לא אוסיף עוד ראות - לראותך בדרך כמו עד עתה. (שמות י כט)