עוה

תרגום יונתן:

נעויתי - אטפשו. (ישעיה כא ג)

רש"י:

נעויתי - חולי הקרוי עוית. (שם)

מלבי"ם:

פעל עוה נבדל מיתר הלשונות המורים על העקום והעיקוש, במה שעוה מורה טירוף ובלבול, טירוף הדעת או דרך או יושר, ובלבול כחות הגוף... עועים מן הכפולים שנכפל פ"א ועי"ן הפועל "מסך בקרבם רוח עועים", רוח בלבול ערבוב וטרוף הדעת. (הכרמל)