עוזא

 

וירכיבו את ארון האלקים אל עגלה חדשה וישאוהו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועזא ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה החדשה... ויבאו עד גורן נכון, וישלח עוזא אל ארון האלקים ויאחז בו כי שמטו הבקר. ויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם האלקים על השל וימת שם עם ארון האלקים. (שמואל ב ו ג)

תלמוד בבלי:

...ועל דבר זה נענש עוזא, שנאמר ויבאו עד גורן כידון וישלח עוזא את ידו לאחוז את הארון, אמר לו הקב"ה, עוזא, נושאיו נשא, עצמו לא כל שכן, ויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם על השל וגו', רבי יוחנן אמר על עסקי שלו, וחד אמר שעשה צרכיו בפניו. וימת שם עם ארון האלקים, אמר רבי יוחנן עוזא בא לעולם הבא, שנאמר עם ארון האלקים, מה ארון לעולם קיים אף עוזא בא לעולם הבא... (סוטה לה א)