עוים

(ראה גם: פלשתים, שבעה עמים)

 

והעוים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם. (דברים ב כג)

תלמוד בבלי:

חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים, אמר חמשה וחשיב שיתא, אמר ר' יונתן ארונקי שלהם חמשה (חשובים שלהם)... ופליגא דרב, דאמר רב עוים מתימן באו. תניא נמי הכי, עוים מתימן באו, ולמה נקרא שמן עוים, שעיותו את מקומן, דבר אחר עוים שאיוו לאלהות הרבה, דבר אחר עוים שכל הרואה אותם אוחזתו עוית, א"ר יוסף ואית להו שיתסרי דרי שיני לכל חד וחד. אמר ר"ש בן לקיש הרבה מקראות שראויין לשרוף, והן הן גופי תורה. והעוים היושבים בחצרים עד עזה, מאי נפקא לן מינה, מדאשבעיה אבימלך לאברהם אם תשקור לי ולניני ולנכדי, אמר הקב"ה ליתו כפתורים ליפקו מעוים, דהיינו פלשתים, וליתו ישראל ליפקו מכפתורים. (חולין ס ב)

מדרש רבה:

דבר אחר עוים שצדו את העולם ושהוצדו מן העולם ושגרמו לעולם שיצוד, הדא הוא דכתיב עוה עוה עוה אשימנה (יחזקאל כ"א ל"ב). ר' אלעזר בר' שמעון אומר שהיו בקיאין בעפרות כנחשים, בגלילא צוחין לחויא אויא. (בראשית כו טז)

רמב"ן:

והעוים היושבים בחצרים - יאמר כי העוים היושבים בערי החצרים אשר אין להם חומה סביב עד עזה שהוא גבול הכנעני, הכפתורים שיצאו מכפתור השמידום והם יושבים תחתם... ארצם היא של ישראל, מפני שהכפתורים לכדו אותה מבני כנען... ועל דעתי העוים הם החוים, כי המנהג בכתוב שיחליפו השמות כאשר אמרנו בהיות מורים על ענין אחד, והנחש יעות עצמו בדרך, ובבראשית רבה אמר רבי אלעזר בר"ש שהיו בקיאין בעפרות כנחש... ועתה השלים להודיענו כל ארץ החוי שאבדה מהם, כי ממנה לעשו והיא אסורה לנו, וממנה לכפתורים ונקח אותה מהם. ובב"ר מצאתי כי העוים הם רפאים, אמרו בפסוק הנפילים היו בארץ רפאים הם העוים, רפאים שכל מי שרואה אותם לבו רפה כשעוה, עוים שהיו בקיאין בעפרות כנחש וכו', ועוד אמרו שם במתנתו של אברהם, רבי דוסתאי בשם רבי שמואל, לפי שאינו מזכיר כאן חוי, לפיכך הוא מביא רפאים תחתיהם. וכאשר עיינתי בזה מצאתי כי הדבר אמת ויציב ונכון וקיים... אם כן הרפאים שנתן לאברהם הוא החוי שהוא הבן הששי לכנען, ואביו קרא לו חוי, ובימי אברהם כנו לו רפאים, ועל דעתי הוא שם מכונה מן החוי, על שם חור פתן ומאורת צפעוני, כי הטמונים בעפר יקרא הלשון רפאים, כמו הרפאים יחוללו מתחת מים ושוכניהם... והנה בני החוי הזה רבו למעלה, וכאשר נפוצו משפחות הכנעני נחלה המשפחה הזאת ארצות גדולות, ומהם שתקרא ארץ רפאים, ומהם חורים ומהם עוים, ובכללם כלם חוי וכולם רפאים... אבל רש"י כתב עוים מפלשתים הם, שעמהם נחשבים בספר יהושע, ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך לא יכלו ישראל ללכת בארצם ולהוציאם מארצם, הבאתי עליהם כפתורים והשמידום וישבו תחתם, ועכשיו אתם מותרים לקחת מידם. ולא נתכוונו אצלי דברים הללו, כי הכתוב לא ימנה העוים מפלשתים, אבל ימנה חמשת סרני פלשתים ויזכירם, ואחרי כן יזכיר העוים בעם אחר, יאמר כי מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה הכל תחשב מארץ כנען, חמשת סרני פלשתי אשר ימנה, וגם העוים שהם גוי אחד... (דברים כ כג, וראה שם עוד)

העמק דבר:

והעוים - נראה כמאן דאמר שהם מעשו, והכפתורים גרשום לארץ שעיר שלא יהיו לפני ישראל. (שם)