עוללות

(ראה גם: מתנות עניים)

ספרא:

וכרמך לא תעולל, מיכן אמרו כרם שכולו עוללות, רבי אליעזר אומר לבעל הבית, ר' עקיבא אומר לעניים... שיכול הואיל והתיר הכתוב את העוללות לעניים, יכול יבואו עניים ויטלו אותם בכל שעה שירצו, אם כן למה נאמר וכי תבצור לא תעולל, אין לעניים בעוללות קודם לבציר. (קדושים פרק ג)

ספרי:

איזהו עוללת, כל שאין לו לא כתף ולא נטף. (כי תצא רפה)

תלמוד ירושלמי:

איזהו עוללת, כל שאין לו לא כתף ולא נטף, אם יש לה כתף או נטף הרי זה של בעל הבית, אם ספק לעניים. עוללות שבארכובה, (לפעמים יוצא כעין קשר בזמורה), אם נקרצת היא עם האשכול הרי זה של בעל הבית, ואם לאו הרי הוא של עניים. גרגר יחידי רבי יהודא אומר אשכול, וחכמים אומרים עוללות... איזו היא כתף פסיגים זו על גבי זו, איזו היא נטף התלויות בשדרה ויורדות. ר' בא בשם רב יהודא והן שיהיו כולן נוגעות בפס ידו, לא כן אמר רבי חייא מעשה ששקלו עוללות שבע ליטריות בציפורין... (פאה לב ב, וראה שם עוד)

כרם שכולו עוללות, רבי אליעזר אומר לבעל הבית, ור' עקיבא אומר לעניים... (שם לד ב, וראה שם עוד)

משנה תורה:

אי זו היא עוללת, זה אשכול הקטן שאינו מעובה כאשכול שאין לו כתף, ואין ענביו נוטפות זו על זו אלא מפוזרות. יש לה כתף ואין לה נטף או יש לה נטף ואין לה כתף הרי היא של בעל הכרם, ואם ספק לעניים.

איזו היא כתף, פסיגין המחוברות בשדרה זו על גבי זו, נטף ענבים המחוברות בשדרה ויורדות, והוא שיהיו כל הענבים שבעוללות נוגעין בפס ידו. ולמה נקרא שמו עולל, מפני שהוא לשאר האשכולות כעולל לאיש.

ואין בעל הבית חייב לבצור העוללות וליתנן לעניים, אלא הן בוצרין אותן לעצמן. וגרגר יחידי הרי היא עוללת... (מתנות עניים ד יז)

נכרי שמכר כרמו לישראל לבצור חייב בעוללות, ישראל ונכרי שהיו שותפים בכרם, חלקו של ישראל חייב ושל נכרי פטור. בן לוי שנתנו לו מעשר טבל ומצא בו עוללות נותנן לעני, ואם נקרצת עם האשכול יש לו לעשות תרומת מעשר על מקום אחר. (שם שם כה וכו)

ספר החינוך:

להניח פאה בכרם, ופאה זו של כרם הוציאה הכתוב בלשון עוללות, כלומר שנצטוינו נשאיר כל העוללות שבכרם לפאה, זהו דעת הרמב"ם ז"ל בעוללות הכרם שהם במקום פאה שבשאר אילנות. והרמב"ן ז"ל לא פרש כן. (קדושים מצוה רכ)

הכתב והקבלה:

לא תעולל - וכתב הכסף משנה שדברי הר"ש מתיישבים יותר, לא תכרות העוללות והם הקטנים כמו עולל, גם יקראו יונקות. ולשון רמב"ן עוללות הם הענבים הקטנים הנמצאים בכרמים לפעמים, וזה דבר מועט בודאי לפי הנראה בכרמים שלנו... ענבים גרועים... (ויקרא יט י)

רש"ר הירש:

עוללות הכרם הן גרגרים שלא הגיעו לכלל יצירת אשכול. מותר לבצור רק אשכולות, ויש להניח גרגרים יחידים שלא הגיעו לכלל יצירת אשכול. (שם)