עולל

(ראה גם: קטן)

ילקוט שמעוני:

רבי יוסי אומר, הרי הוא אומר מפי עוללים ויונקים, עוללים אלו עוברים שבמעי אמן, שנאמר או כנפל טמון לא אהיה וגו', ויונקים אלו שיונקים שדי אמן, שנאמר מפי עוללים ויונקים. רבי אומר עוללים אלו שבחוץ, שנאמר להכרית עולל מחוץ, ואומר עוללים שאלו לחם, ויונקים אלו שיונקים שדי אמן. (שמות פרק טו, רמב)

רש"י:

עוללים - קטנים המתעוללים בלכלוך. (תהלים ח ג)

מלבי"ם:

שם עולל מציין הילד הרך והוא גדול מיונק, כמו "והמת מאיש עד אשה מעולל עד יונק". ונמצא שם עויל עולה על ילד ונערה צעירה לגנאי בלשון בזיון. (הכרמל)

רש"ר הירש:

עולל מציין אדם צעיר שעודנו בשלבי התפתחותו... (ויקרא יט י)