עול

(ראה גם: און, כזב, רע, שקר)

תלמוד בבלי:

דא"ר כהנא אסור לו לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו, משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה. ואמר רב ששת בריה דרב אידי, שמע מינה מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין נאמנין, מאי טעמא, כיון דעולה הוא אעולה לא חתמי. אמר רבי יהושע בן לוי אסור לו לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו, משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה... אתמר ספר שאינו מוגה אמר רבי אמי עד ל' יום מותר לשהותו, מכאן ואילך אסור לשהותו, משום שנאמר אל תשכן באהליך עולה... (כתובות יט א)

תרגום יונתן:

עול - דעבד שיקרא בפרקמטיא. (דברים כה יז)

רשר"ה:

לא תעשו עול במשפט - עול הוא ניצול לרעה של ע­ל, של העליונות והמעמד העדיף. עול במשפט הוא ניצול לרעה של מוסד המשפט. (ויקרא יט טו)