עומר

(ראה גם: עומר-ספירת, קרבן-עומר, שבועות)

 

והעומר עשירית האיפה הוא. (שמות טז לו)

מכילתא:

והעומר אינו ידוע כמה הוא, תלמוד לומר עשירית האיפה. וכמה הוא עשירית האיפה אחד משבעה רביעים, ועוד עומר זה איני יודע כמה הוא אחד מחמשה ברביע. (בשלח-ויסע פרשה ו)

רש"י:

והעומר עשירית האיפה - האיפה שלש סאין, והסאה ו' קבין, והקב ד' לוגין והלוג ו' ביצים, נמצא עשירית האיפה מ"ג ביצים וחומש ביצה, והוא שיעור לחלה ולמנחות. (שמות טז לו)