עוץ

מדרשים:

איש היה בארץ עוץ, ארץ שוטלים בה עצות רעות על הקב"ה, שנאמר מן הארץ ההיא יצא אשור, ומתרגמינן מן עצה ההיא. (מדרש איוב א)

רש"י:

בארץ עוץ - ארם. (איוב א א)

רמב"ן:

בארץ עוץ - מצאנו מלכי העוץ (ירמיה כ"ה ב'), ומפורש מזה בת אדום יושבת בארץ עוץ (איכה ד' כ"א), ואמר בו התרגום ארע ארמניא, וגם מצאנו עוץ מבני עשו עוץ וארן, וכן הקרוב אל הדעת כי זה האיש היה מזרע אברהם מבני אדום והכיר את בוראו... (שם)