עזר

(ראה גם: הצל, הושיע, ישועה)

תלמוד בבלי:

דאמר ריש לקיש בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעים אותו. (שבת קד א)

אמר רב הונא כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה... (יומא כב ב)

אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, שנאמר ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו. (סוכה נב ב)

על אלו מתריעין בשבת, על עיר שהקיפוה נכרים או נהר, ועל הספינה המיטרפת בים, ר' יוסי אומר לעזרה ולא לצעקה... (תענית יט א)

ואמר ר' אלעזר מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו, זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו... אשכחיה ר' יוסי לאליהו אמר ליה כתיב אעשה לו עזר, במה אשה עוזרתו לאדם, אמר לו אדם מביא חיטין חיטין כוסס, פשתן פשתן לובש, לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו. (יבמות סג א)

פרק וטען פרק וטען אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב, שנאמר עזב תעזב, הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק, פטור, שנאמר עמו, אם היה זקן או חולה חייב... תא שמע אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו... (בבא מציעא לב א וב, וראה שם עוד)

...היינו דכתיב ויעזר לו אבישי בן צרויה, אמר רב יהודה אמר רב שעזרו בתפלה, אמר אבישי שם ואחתיה... (סנהדרין צה א)

...שאסור לסייע ידי עוברי עבירה. (ע"ז נה ב)

א"ר יעקב בר אחא אמר רב אסי אסור לסייען ולעשות שליחותן (של עכו"ם). (זבחים קטז ב)

מדרש רבה:

תני ר' יעקב כל שאין לו אשה שרוי בלא טובה... בלא עזר. (בראשית יז ב)

דבר אחר ישלח עזרך מקודש, א"ר לוי כל טובות וברכות ונחמות שהקב"ה עתיד ליתן לישראל אינו אלא מציון... עזרה וסיוע מציון, שנאמר ישלח עזרך מקודש, מקדוש מעשים שיש בידך, ומציון יסעדך, מציון מעשים שיש בידך. (ויקרא כד ד)

מדרש תנחומא:

אמר רשב"י כל העוזר את ישראל כאלו עוזר את השכינה, שנאמר כי לא באו לעזרת ה' (שופטים ה'), וכי צריך הוא לסייעו, אלא ללמדך שכל העוזר לישראל כאילו עוזר את השכינה. (ויחי ה)

שוחר טוב:

...אלקי אברהם אלקי יצחק אין כתיב כאן אלא אלקי יעקב, ולמה, אמר ריש לקיש משל לאשה עוברה שהיא מקשה לילד, אמרין לה לית אנין ידעין מה נאמר ליך, אלא מאן דעני לאמך בעידן קשיתתה יענה יתיך בעידן קשיותיך, כך כתיב ביעקב (בראשית ל"ה) לא-ל העונה עותי ביום צרתי, אמר להם דוד, מי שענה יעקב אביכם בעת צרתו, יענה אתכם בעת צרתכם, ישגבך שם אלקי יעקב.

ישלח עזרך מקדש, מקדוש השם שבכם ומקדוש מעשים טובים שבכם. מציון יסעדך, מציונן של מצות שבכם, דבר אחר מציון יסעדך כל הברכות והנחמות והטובות שהקב"ה מביא לעולם מציון... מכאן שאף הרוחות צריכין סיוע. (מזמור כ)

תנא דבי אליהו רבא:

אעשה לו עזר כנגדו, עזר להעמידו על רגליו, ועזר להאיר את עיניו... אמרתי להם רבותי, חטין ושעורין עד שלא נעשו ולא נטחנו בריחים הם אינן כלום אלא עצים בלבד, ואמרו לי הן, ואמרתי להם אם נותנן אותם אדם לאשתו ותקנתן ועשאתן וטחנן ברחים והוציאה מהן את הפת פת יפה, או שהיא עשתה לו מבשר שמן או מחלב אכילות טובות שבעולם והוא אוכל... (פרק ט, וראה שם עוד)

רשר"ה:

העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו, כך יוכל הלה לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר, ולמלא ביתר יעילות את החובות שעדיין נותרו לו, העזר הוא סיוע בדרך הריכוז... (בראשות ב יח)