עטרה

(ראה גם: כתר, מלך, נזר)

תלמוד בבלי:

אמר ליה ריש גלותא לרב הונא כלילא מנא לן דאסיר, אמר ליה מדרבנן, דתנן בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. אדהכי קם רב הונא לאפנויי, אמר ליה רב חסדא קרא כתיב, כה אמר ה' אלקים הסר המצנפת והרם העטרה, זאת לא זאת השפלה הגבה והגבוה השפיל. וכי מה ענין מצנפת אצל עטרה, אלא לומר לך בזמן שמצנפת בראש כהן גדול עטרה בראש כל אדם, נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול נסתלקה עטרה מראש כל אדם... (גיטין ז א, וראה שם עוד)

רמב"ן:

...ויותר נכון שרמז הכתוב לדברי ר' אלעזר בן חסמא במלת "היום" שבני העולם הבא יהיה קיומם ביסוד המן שהוא הזיו העליון, כמו שאמרו אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והן נהנין מזיו השכינה, שבני העולם הבא יתקיימו בהנייתו מזיו השכינה בהדבקם בו בעטרה שבראשם, והעטרה היא המדה הנקראת כן, שאמר בה הכתוב יהיה ה' צב-אות לעטרת צבי... (שמות טז ו)

מלבי"ם:

ההבדל שבין עטרה וכתר ונזר הוא מה שהעטרה מסבבת כל הראש ועולה גם למעלה בגובה על ראשו, והעטרה היא אינה כתר מלוכה ונזר הקודש, רק אות הכבוד והמעלה ילבשה כל אדם הראוי לה, כמו "עטרת חכמים"... (הכרמל)