עידית

רמ"ע מפאנו:

עידית אשתו של לוט אין לה גלגול, דכתיב "עד היום הזה", ובמשנה גם כן הרואה אשתו של לוט מאי מברך וכו', כי נשמתה היא דוממת, וכל מה שמלחכים ממנה הבהמות חוזרת לקדמותה הראשון, ותיקונה הוא "על כל קרבנך תקריב מלח", וכן על השלחן שהוא מזבח צריך מל"ח מח"ל לח"ם. (גלגולי נשמות קג)