עיר   מלאך

(ראה גם: מלאך)

זהר:

בהיכל הזה נתעורר יצחק וכל ע"ב אורות הכלולים בו, שממנו נגזרו כל הדינים שבעולם למטה, שכתוב בגזרת עירין פתגמא. ולמה נקראים (הגזרות והדינים בשם) עירין, אלא הוא משום שכולם נמצאים בעיר הזו, עיר ה' צב-אות עיר אלקינו, כל אלו היכלות שלמעלה כל אחד ואחד נקרא עיר, כמו שאמר עיר וקדיש, ואלו הם עירין העומדים בפנים בתוך ההיכל (שנקרא עיר), ומשום שעומדים בעיר נקראים עירין. (פקודי תשיח)

רב סעדיה גאון:

ואלו עיר - והנה בת קול מתעוררת מהקודש מהאויר, ויש אומרים מלאך אכזר ומחריב, מלשון ערו. (דניאל ד י)

רש"י:

ואלו עיר - הוא מלאך שהוא ער לעולם. (שם)

מלבי"ם:

עיר - מלאך הממונה להוציא לפועל. (שם)