עירא היאירי

תלמוד בבלי:

ואמר רבה בריה דרבא ואיתימא רבי הילל בריה דרבי וולס מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד... והא הוה דוד, הוה עירא היאירי. (גיטין נט א)