עכו

תלמוד בבלי:

ר' אבא מנשק כיפי דעכו. (כתובות קיב א)

הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה, מיושבי היבשה אסור מיורדי הים, שיורדי הים בכלל יושבי היבשה, לא באלו שהולכין מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרוש. (נדרים ל א)

רבי יהודה אומר... מעכו לצפון ועכו כצפון, ר"מ אומר עכו כארץ ישראל לגיטין. (גיטין ב א)

למימרא דעכו לצפונה דארץ ישראל קיימא, ורמינהו היה מהלך מעכו לכזיב מימינו למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים, ופטורה מן המעשר ומן השביעית עד שיודע לך שהיא חייבת, משמאלו למערב הדרך טהורה משום ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית עד שיודע לך שהיא פטורה... אמר אביי רצועה נפקא... (שם ז ב)

הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך למדינת הים והגיע לעכו וחזר בטל תנאו... למימרא דעכו במדינת הים קיימא, והא אמר רב ספרא כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי בעכו הוו מפטרי, משום דאסור לצאת מארץ לחוצה לארץ... (שם עו א וב)

תלמוד ירושלמי:

...עכו עצמה מה היא, רבי אחא בר יעקב בשם רבי אימי מן תרין עובדוי דרבי אנן ילפין עכו יש בה ארץ ישראל ויש בה חוצה לארץ. רבי הוה בעכו חמתון אוכלין פיתא נקייה, אמר לון מה אתון לתין, אמרו ליה תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו על מי ביצים שאין מכשירין... ואנן שלקין ביעין ולתין במיהן... תחומי ארץ ישראל כל שהחזיקו עולי בבל, פרשת חומה מגדול שיר... ושורא דעכו... (שביעית טז א)

מעשה באחד שהביא את הגט לפני ר' ישמעאל אמר לו מניין את אמר ליה מכפר סמיי שבתחום עכו, אמר ליה אף את צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם ואל תזקק לעדים. וכשיצא אמר לו ר' אילעאי, רבי והלא כפר סמיי מארץ ישראל היא קרובה לציפורין יותר מעכו, אמר ליה הואיל ויצא המעשה בהיתר יצא... ר' חיה ר' בא אמר המוכר עבדו לעכו יצא לחירות, ר' ישמעאל אבוה דר' יודן בעי ואפילו מעכו לעכו... עיירות שבתחום ציפורין הסמוכות לעכו, עיירות שבתחום עכו הסמוכות לציפורין, מה את עבד לון כעכו כציפורין. (גיטין ה א)

פסיקתא:

קול צעקה משער הדגים זו עכו שהיא נתונה בחיקם של דגים. (פרקשה ח)