עכס

(ראה גם: נחש)

תרגום יונתן:

וכעכס - כלבא. (משלי ז כב)

רש"י:

וכעכס - ארס נחש. (שם)

תעכסנה - דורסות ברגלי בחורי ישראל להבעיר בהם יצר הרע. (ישעיה ג טז)

רד"ק:

תעכסנה - מקשקשות בעכסים שהם כפעמונים. (שם)

אבן עזרא:

וכעכס - קשוט שקשה לאויל להביא רגלו בו. (משלי ז כב)

רלב"ג:

וכעכס - הנשים ממהרות לעכס לחשבם שיתקשטו, ובאמת מוכן למאסר שלא יוכלו להרחיב צעדיהם ולפשק רגליהם למנאפים. (שם)

מלבי"ם:

וכעכס - כנחש המצלצל ההולך ברצון, ובכל זאת מצלצל להזהיר האויב. (שם)