על אודות

רש"ר הירש:

...כל מקום שהביטוי על אודות מצוי בתורה בהקשר דומה, הרי הוא מתייחס תמיד לאדם או לחפץ הסובל מקיפוח ומבקשים עתה לדרוש את טובתו... (במדבר יב א)

הכתב והקבלה:

ולפי מה שכתבנו ענין אודות שטעמו הרחקה ועזיבה, כן כאן טעם על אודות בנו, בשביל הרחקת ועזיבת בנו. (בראשית כא יא)