על פני

מדרש רבה:

ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם, ר' יצחק אמר בחייו, ר' חייא בר אבא אמר במותו... (ויקרא כ ז)

רש"י:

על פניו - כמו לפניו. ומדרש אגדה אף הוא שרוי בכעס שהיה צריך לכל זה. (בראשית לב כא)

על פני - כל זמן שאני קיים. (שמות כ ג)

אבן עזרא:

ואמר הגאון כי על פני הוא עם פני. (בראשית א כ)

רמב"ן:

כמו אם לא על פניך יברכך, ועתה הואילו פני בי. יזהיר לא תעשה לך אלהים אחרים כי על פניהם שאני מסתכל ומביט בכל עת ובכל מקום בעושים, כי הדבר העשוי בפניו של אדם והוא עומד עליו יקרא על פניו, וכן "ותעבור המנחה על פניו"... (שמות כ ג)

חזקוני:

על פני - במקומי, דבר אחר אם תקבלהו עליך לאדון תדע שיהיה על פני ועל אפי. (יתרו כ ג)

הריקאנטי:

...על כן יש לפרש כי על פני פירושו לשון תוספת, כמו "אם תקח נשים על בנותי", ולמדנו שפניו של הקב'"ה הם אלקינו, והזהירנו שלא להוסיף עליהם אלהים אחרים. והנה פניו של הקב"ה הם פני רחמים רומזים לת"ת ישראל... (יתרו)

הכתב והקבלה:

על פני כל אחיו - ולדעתי יתכן שהודיע בזה חשיבות המדינה ומעלתה אשר ישכון ישמעאל עליו, מלת פני הוא לשון משובח וחשוב, כמו "לחם הפנים"... (בראשית כה יח)

כי יש לפרש לשון על פני כמו "המכעיסים אותי על פני", שטעמו שלא לרצוני, וכן "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני", שפירשוהו נגד רצוני, כי מלת פנים יורה על הרוצה ומלת על יורה על התנגדות... (דברים כא טז)

מלבים:

מלת על פני הוא לפעמים על גבו של דבר ממש, כמו "וחושך על פני תהום", ולפעמים הוא נגד גב הדבר, כמו "וישקיפו על פני סדום". (הכרמל)

רש"ר הירש:

על פני כל אחיו - למרות כל אחיו יתפוס את המקום הראוי לו. (בראשית טז יב)