עלה   עליה

תלמוד בבלי:

גמירי מעלין בקודש ואין מורידין. (ברכות כח א)

העולה לגג בחלום עולה לגדולה, ירד יורד מגדולתו, אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עלה. (שם נז א)

וא"ר יוסי מימי לא עברתי על דברי חבירי, יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן אני עולה. (שבת קיח ב)

...אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד. (עירובין כ ב)

אמר רב יהודה אמר רב כל עיר שיש בה מעלות ומורדות אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהן, מתים סלקא דעתך, אלא אימא מזקינים בחצי ימיהן. (שם נו א)

ותניא ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם... (סוכה ה א)

כי נפל תפל לפניו, דרש ר' יהודה בר אילעאי שתי נפילות הללו למה, אמרו לו אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים, כשהן יורדין יורדין עד עפר, וכשהן עולין עולין עד לכוכבים. (מגילה טז א)

עולה עמו ואינה יורדת עמו, אמר רב הונא מאי קראה, והיא בעולת בעל, בעלייתו של בעל ולא בירידתו של בעל... (כתובות סא א)

...ורבי זירא, ההוא שלא יעלו ישראל בחומה... (שם קיא א)

הנודר מן הבית מותר בעליה... מאי עליה מעולה שבבתים. (נדרים נו א)

כתיב וירד שמשון תמנתה, וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה. א"ר אלעזר שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה, יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עליה. (סוטה י א)

...משלם נזק שלם מן העליה, מאי עליה, אמר רבי אלעזר במעולה שבנכסיו. (בבא קמא טז ב)

...או דלמא מצי אמר ליה עלייה קבילי עלאי, עלייה וירידה לא קבילי עלאי... (בבא מציעא קיז א)

אמר רבה א"ר יוחנן לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא, ירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות עולה, של עולם הבא אין עולין אלא המזומנין לה. (בבא בתרא עה ב)

אמר ליה הואיל ועלית לא תרד, אמר ר' זירא שמע מינה גברא רבה כיון דסמיך סמיך. (סנהדרין ל ב)

תניא אמר ר' יהושע בן פרחיה בתחלה כל האומר עלה לה (לשררה) אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין... (מנחות קט ב)

מדרש רבה:

מי יעלה בהר ה' וגו' נקי כפים ובר לבב וגו', מי יוכל לעלות בהר ה', מי שיש בו מדות הללו, וכולן נאמרו במשה... (שמות ד א)

לך רד, אמר לו, רבון העולם אתמול אמרת לי ועלית אתה ואהרן עמך, וכן ואל משה אמר עלה אל ה', וכאן אתה אומר לך רד, אמר לו לא בשביל כבודך אתה עולה לכאן, אלא בשביל כבוד בני... אמרתי לו כשיהיו בניך צדיקים הם מתרוממים בעולם ועולים וכן שלוחיהם מתעלים עמהם, וכשהם יורדים הם ושלוחיהם בירידה. (שם מב א)

דא"ר שמואל בר נחמן מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרו של בבל עולה ע' עווקים... ושל אדום עולה ולא יודע כמה, באותה שעה נתיירא יעקב אבינו, אמר אפשר שאין לזה ירידה, אמר לו הקב"ה ואתה אל תירא עבדי יעקב, אפילו הוא עולה ויושב אצלי משם אני מורידו... אמר הקב"ה ליעקב אף אתה עולה, באותה שעה נתיירא יעקב אבינו, ואמר שמא חס ושלום כשם שלאלו ירידה אף לי כן, אמר לו הקב"ה ואתה אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית, לא האמין ולא עלה... אמר לו הקב"ה אלו האמנת ועלית עוד לא ירדת, ועכשיו שלא האמנת ולא עלית עתידין בניך שיהו משתעבדין בארבעה מלכיות... (ויקרא כט ב)

מדרש תנחומא:

ר' תנחום אומר רחק מן מקומך שנים ושלשה מושבות שיאמרו לך עלה, ואל תעלה שלא יאמרו לך רד. (ויקרא א)

שוחר טוב:

שיר המעלה אין כתיב כאן אלא שיר המעלות, כשישראל עולים אינם עולין מעלה אחת אלא למעלות הרבה הן עולין, וכן הוא אומר אתה תעלה מעלה מעלה. מי זאת עולה, מי זאת המתעלה מן המדבר... (מזמור קכ)

רש"י:

ונפן ונעל - כל צד צפון הוא עליה. (דברים ג א)

אבן עזרא:

ותעל שכבת הטל - טעמו שנפסקה. (שמות טז יד)

לא נעלה - ...או מי שילך לעבודת השם או אל המקום הנבחר יקרא עולה. (במדבר טז יב)

מורה נבוכים:

וכשיעתק ממקום אל מקום גבוה ממנו יאמר עלה, ואחר כן הושאלו שני השמות האלה לגדולה ולעוצם, עד כשתשפל מעלת איש יאמר ירד, וכשתגבה מעלתו בגדולה יאמר עלה... (חלק א פרק י)

הריקאנטי:

...ומשני למעלה מעשרה, ולא עלו משה ואליהו במרום, והכתיב ומשה עלה אל האלקים, ומשני למטה מעשרה, נראה כי כוונתם בעליית משה אל ההר, וכן אל ה' אין הכוונה אל ההר, אלא ענין העלייה היא נטילת רשות לעלות ממדריגה למעלה ממדריגה,ובא להורות כאן כי משה לבדו עלה למעלה מן השאר כאשר רמזנו. (משפטים בסוף)

מלבי"ם:

כי עלית - וסלקת את משכבי אביך, אז חללת את יצועי אשר עלה ונסתלק על ידך. (בראשית מט ד)

רש"ר הירש:

ראה עלות.