עמנואל

מסכת סופרים:

עמנואל ועמנו אל (ישעיה ז') הראשון חול והשני קודש. הראשון אינו נחלק והשני נחלק. (פרק ד ח)

רש"י:

ארצך עמנואל - שבט יהודה. (ישעיה ז ח)

אברבנאל:

עמנואל - אולי היא תפלת הנביא שיעזרם. (שם)