עמרי

מלך ישראל.

 

וישמע העם החונים לאמר קשר זמרי וגם הכה את המלך, וימליכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה. ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגבתון ויצורו על תרצה... אז יחלק העם ישראל לחצי, חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי. ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימת תבני וימלוך עמרי... ויקן את ההר שומרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון... (מלכים א טז טז והלאה)

תלמוד בבלי:

א"ר יוחנן מפני מה זכה עמרי למלכות, מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון. (סנהדרין קב ב)

רש"י:

וימת תבני - כשנשא אסא בת עמרי ליהושפט וראו חשיבותו הרגו את תבני. (מלכים א טז כב)