עמרם

(ראה גם: יוכבד, משה, שפרה)

 

וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. (שמות ב א)

ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה, ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה. (שם ו כ)

זהר:

לבד מאלו השלשה שנפטרו בשביל העצה של נחש הקדמוני, (שיעץ לחוה לאכול מעץ הדעת, ולא מתו בחטאיהם עצמם), ואלו הם עמרם לוי ובנימין... (בראשית ב תטז)

תאנא באותה שעה שנולד לוי, נטלו הקב"ה ובחרו מכל אחיו, והושיבו בארץ, והוליד לקהת, וקהת הוליד לעמרם, והוא הוליד לאהרן ומרים, גירש מאשתו והחזירה, באותה שעה היו המשוררים של מעלה עומדים ומשוררים, גער בהם הקב"ה ונשתכך השיר, עד שנטה קו ימינו והושיט לעמרם.

מאי טעמא נקרא עמרם, שיצא ממנו עם רם על כל רמים, ולא נזכר שמו, מאי טעמא לא נזכר שמו, רבי יהודה אמר בשם רבי אבהו מפני שבצנעא הלך, ובצנעא חזר לאשתו כדי שלא יכירו בו, הדא הוא דכתיב וילך איש, ולא נאמר וילך עמרם בפרהסיא...

וילך איש, רבי אבהו אמר, וילך איש זה גבריאל, דכתיב והאיש גבריאל, שהלך הוא והחזירה לעמרם, רבי יהודה אמר, עמרם ממש היה, ולא נזכר שמו מפני שהליכה זו לא היתה ממנו להזדווג לאשתו, אלא מלמעלה... (שמות שלה, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

מיתיבי, ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד... (שבת נה ב)

וילך איש מבית לוי, להיכן הלך, אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו. תנא עמרם גדול הדור היה, כיון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר לשוא אנו עמלין, עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו, אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא, פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר ותגזר אומר ויקם לך, עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. וילך, ויחזור מיבעי ליה, א"ר יהודה בר זבינא שעשה לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אמרו אם הבנים שמחה. (סוטה יב א)

תנו רבנן שבעה קפלו את כל העולם כולו, מתושלח ראה אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה את שם, עמרם ראה את יעקב, אחיה השילוני ראה את עמרם... (בבא בתרא קכא ב)

מדרש רבה:

פועה שהופיע הפנים כנגד אביה, שהיה עמרם ראש סנהדרין, באותה שעה כיון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד וגו', אמר עמרם ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא את יוכבד ופירש עצמו מתשמיש המטה וגרש את אשתו כשהיא מעוברת מג' חדשים, עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן, אמרה לו בתו גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה על הזכרים ונקבות... (שמות א יז)

דבר אחר דברי חכמים בנחת נשמעים, זה עמרם ובית דינו, א"ר בון נמנו אחר הגפה ואחר הגדר ואמרו, מה הנאה יש לנו שאנו נושאים נשים וזורעים ומשליכים ליאור עד כאן העולם יתקיים... (קהלת ט כד)

פסיקתא:

...כיון ששמע עמרם את דבריה הביא אותה לפני סנהדרין ואמרה לפניהם, ואמרו לו עמרם, אתה אסרת ואתה צריך להתיר את הדבר, אמר להם ומה אתם אומרים לי נחזור בחשאי, אמרו לו ומי מודיע לכל ישראל, א"ר יהודה בר זבידא הושיבה עמרם בפוריא והיה אהרן מכאן ומרים מכאן טונים קורקנות ומהלכים לפניה, ורוח הקודש צווחת מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה. ולמה עשה עמרם כן, כדי שידעו ישראל ויחזירו את נשיהם... (פרשה מג כי פקד את את חנה)

תנא דבי אליהו רבא:

...והקב"ה נשבע בשמו הגדול ביום שנשא עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה לשם שמים שינטל הארון והתורה עמו, ותנתן בזרוע שלזרע עמרם... (פרק לא)

לקוט שמעוני:

מושיב יחידים ביתה זה עמרם ויוכבד, כדי להוציא אסירים בכושרות, להעמיד מהם גואל שיוציא אסירים בכושרות, חודש שהוא כשר לכם... (תהלים סח, תשצה)

מדרש הגדול:

ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ר' אלעזר אומר בפה רך, אמרו כל מי שהוא עושה לבינה נוטל שקל, כדי לפתות את ישראל, והיו מיגעין עצמן יתר מדאי כדי לטול שכר הרבה, חוץ מעמרם שלא נתפתה לבו אלא היה עושה לבינה בכל יום... (שמות א יג)

...ולא עוד אלא שראיתי ברוח הקודש שעתיד לצאת ממך בן שהוא מושיע את ישראל, כיון שראה עמרם כך הלך לבית דין וביטלו את הגזירה והחזיר את יוכבד, לכך נאמר וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. דבר אחר וילך איש מבית לוי למה לא פרסמו הכתוב ולא הזכיר שמו, אלא מפני שאבותיו קיימין והוא קטן שבהם, דבר אחר שהלך מגזירותיו של הקב"ה וגזר גזירה אחרת. (שם ב א)

ילקוט ראובני:

עמרם מלשון עמר נקי, שמת בעטיו של נחש. (שמות)

תרגום יונתן:

ושני חיי עמרם - ושני חיי דעמרם חסידא מאה ותלתין ושבע שנין חייא עד שחמא ית בני רחביא בר גרשום בר משה. (שמות ו כ)

רמב"ן:

וילך איש - ...ועל דעתי בעבור שלא חשש לגזרת פרעה ולקח לו אשה להוליד ממנה בנים אמר הכתוב כך, כי בכל מזדרז לעשות ענין חדש יאמר כן... (שמות ב א)

משנה תורה:

...ובמצרים נצטוה עמרם במצות יתירות עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו. (מלכים ט א)

מהר"ל:

וכן עמרם אבי משה, אשר היה משה שקול נגד כל ישראל, לא יצא למשה לפועל רק על ידי מי שהוא ישר, אינו נוטה לשום קצה בעולם. ואף אם תאמר כי היה חטא במשה, דבר זה מה שהיה משה איש אלקים, ומה שהיה איש אלקים אי אפשר שלא יהיה בו חטא, והיה נמשך אחריו חטא, אבל כאשר היה מצורף אליו שהיה אביו בכח שיצא תולדה כמו זאת לעולם, אי אפשר שיהיה חטא בו שיהיה יוצא חוץ ליושר, שאם היה חוץ ליושר לא היה ראוי שיצא על ידו משה... (חידושי אגדות שבת נה ב)

העמק דבר:

ויקח את בת לוי - זקנה ממנו הרבה, אלא שהיה מבית לוי שראו סודות נעלמות מעיני הדור לקחה אף שהיה פלא. (שמות ב א)

יוכבד דודתו לו לאשה - לו מיותר, שהיו נזהרים בכל התורה, אבל ראה שהיא מיוחדת אך לו לאשה ורק לו ילדה בנים הללו. (שם ו כ)