ענתות

(ראה גם: ירמיהו)

זהר:

ענתות, היא כפר אחד ששורים בו כהנים עניים המחזירים על הפתחים, ואין מי שישגיח בהם, משום שכל אלו בני הכפר לקלס היו בעיני העם, ובתיהם היו ריקנים יותר מבתי כל העם, (ולא היה להם), חוץ ממה שנותנים להם כעניים בזויי העם, ומשום זה (נקרא) הלבנה (ענתות, שגם היא) אין לה אור מעצמה, אלא בשעה שמתחבר עמה השמש היא מאירה... (ויחי תתל)

מדרש רבה:

על דעתא דר' יהושע בן לוי דאמר תשובה עשתה את הכל, ממי את למד, מאנשי ענתות, שנאמר כה אמר ה' הבחורים ימותו בחרב, וכיון שעשו תשובה זכו להתיחס, שנאמר אנשי ענתות מאה ועשרים ושמונה... (ויקרא י ה)

רד"ק:

ושארית - אנשי ענתות ילקו יותר משאר ישראל, שהיה להם להחזיק יד ירמיה קרובם, ואמרו רז"ל שאנשי ענתות עשו תשובה, ומצאנו בשיבת בבל אנשי ענתות קכ"ח. (ירמיה כא כג)