עקב   עקב תשמעון

תרגום יונתן:

עקב תשמעון - חולף די תקבלון. (דברים ז יב)

עקב - עד גמירא. (תהלים קיט לג)

רש"י:

ואצרנה עקב - בכל מעגלותיה ועקבי נתיבותיה. (תהלים קיט לג)

אבן עזרא:

עקב - שכר באחרית. (בראשית כב יח)

עקב תשמעון - כמו לעולם עקב, שכר באחרונה. (דברים ז יב)

רמב"ן:

עקב - כמו בעבור, וכן "עקב אשר שמע אברהם בקולי"... והמפרשים אמרו כי טעם עקב שכר באחרית, וכן "בשמרם עקב רב", יאמר והיה אחרית תשמעון המשפטים וכו'. (דברים ז יב)

רד"ק:

עקב אשר שמעת - שכר, כמו שהעקב סוף הגוף, כן השכר סוף המעשה. (בראשית כב יח)

ואצרנה עקב - עד סוף ימי, שהעקב סוף הגוף והשכר בסוף המעשה. (תהלים קיט לג)

הכתב והקבלה:

עקב - ...וכן עקב נפל על פסת הרגל ועל המסלה, כמו שכתב רש"י אצל "והוא יגוד עקב", ולכן בכל מקום שהענין הוא כדמות דרך המביא אל הענין האחר נופל עליו לשון עקב ולשון בשביל... (בראשית כב יח)

עקב תשמעון - ...ואונקלוס תרגם חלף, עשאו לשון סבוב, נגזר מן "והיה העקב למישור", הדרך המעוקל ההולך סביב סביב, יאמר והיה סבת שמעכם המשפטים ועשותכם אותם שישמור השם לכם בריתו, ודומה לזה בגלל הדבר הזה, בסבתו, מלשון וגללו את האבן, וכן על דעתי כל לשון עקובה גלגול וסבוב... (דברים ז יב)

מלבי"ם:

...ומצד זה באה לפעמים מלת עקב על הסבה המסובבת את הדבר ועל השכר הבא באחרית המעשה ובסבתה, שפעל עקב בא גם כן על הסבוב וכן השכר הוא מסובב בהמשפטים אשר תשמעון ותעשו. (הכרמל)