עקילס

תלמוד ירושלמי:

עקילס הגר חילק עם אחיו והחמיר על עצמו והוליך הנייה לים המלח. תלתא אמורין, חד אמר דמי ע"ג הוליך לים המלח, וחרנא אמר דמי חלקו של ע"ג הוליך לים המלח, וחרנא אמר ע"ג עצמה הוליך לים המלח, אלא בשביל לעקור ע"ג מבית אבא. (דמאי כח ב)

מדרש רבה:

ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, עקילס הגר נכנס אצל רבי אליעזר, אמר לו הרי כל שבחו של גר, שאמר ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה, אמר לו וכי קלה היא בעיניך, דבר שנתחבט עליו זקן, שנאמר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ובא זה והושיטו לו בקנה. נכנס אצל ר' יהושע (נוסחא אחרת עקילס הגר בא ושאל את ר' אליעזר אמר לו הרי חיבה שחיבב הקב"ה את הגר, דכתיב ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה, כמה טווסין אית לי כמה פוסייני אית לי, אפילו על עבדי לא משגיחין. נזף ביה. אמרו לו תלמידיו, רבי דבר שנתחבט עליו אותו זקן את מושיטו לזה בקנה, ואזיל לגבי רבי יהושע) התחיל מפייסו בדברים, לחם זו תורה, דכתיב לחמו בלחמי (משלי ט'), שמלה זו טלית, זכה אדם לתורה זכה לטלית, ולא עוד אלא שהן משיאין את בנותיהם לכהונה, והיו בניהם כהנים גדולים ומעלים עולות על גבי המזבח. דבר אחר לחם זה לחם הפנים, ושמלה אלו בגדי כהונה, הרי במקדש, אבל בגבולין לחם זו חלה, ושמלה זו ראשית הגז. אמרו אילולא אריכות פנים שהאריך ר' יהושע עם עקילס היה חוזר לסורו, וקראו עליו (משלי ט"ז) טוב ארך אפים מגבור. (בראשית ע ה)

דבר אחר ואלה המשפטים, הדא הוא דכתיב (תהלים קמ"ז) מגיד דבריו ליעקב. פעם אחת אמר לו עקילס לאדריינוס המלך רוצה אני להתגייר להעשות ישראל, אמר לו לאומה זו אתה מבקש, כמה בזיתי אותה, כמה הרגתי אותה, לירודה שבאומות אתה מבקש להתערב, מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר, אמר לו הקטן שבהם יודע היאך ברא הקב"ה את העולם, מה נברא ביום ראשון ומה נברא ביום ב', וכמה יש משנברא העולם, ועל מה העולם עומד, ותורתן אמת, אמר לו לך ולמד תורתן ואל תמול, אמר לו עקילס אפילו חכם שבמלכותך וזקן בן מאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל, שכן כתוב, מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ולמי לבני ישראל. (שמות ל ט)

מדרש תנחומא:

ואלה המשפטים, זה שאמר הכתוב (תהלים קמ"ו) מגיד דבריו ליעקב וגו' לא עשה כן וגו'. עקילס הגר בן אחותו של אדריאנוס היה מבקש להתגייר והיה מתירא מן אדריאנוס דודו, אמר לו אני מבקש לעשות סחורה, אמר לו שמא אתה חסר כסף וזהב, הרי אוצרותי לפניך, אמר לו אני מבקש לעשות סחורה לצאת לחוץ לידע דעת הבריות, ואני מבקש לימלך בך היאך לעשות, אמר לו כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה ונתונה בארץ לך עסוק בה שסופה להתעלות ואת משתכר. בא לו לארץ ישראל ולמד תורה. לאחר זמן מצאוהו רבי אליעזר ורבי יהושע ראוהו פניו משתנות, אמרו זה לזה עיקלס לומד תורה. כיון שבא אצלם התחיל לשאול להם שאלות הרבה והן משיבין אותו. עלה אצל אדריאנוס דודו, אמר לו ולמה פניך משתנות סבור אני שהפסידה פרקמטיא שלך או שמא הצר לך אדם. אמר לו לאו, אמר לו אתה קרוב לי ואדם מצר לי, אמר לו ולמה פניך משתנות, אמר לו שלמדתי תורה, ולא עוד אלא שמלתי את עצמי. אמר לו ומי אמר לך כך, אמר לו בך נמלכתי, אמר לו אימתי, אמר לו בשעה שאמרתי לך מבקש אני לעשות סחורה, ואמרת לי כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה ונתונה בארץ לך ועסוק בה שסופה להתעלות, חזרתי על כל האומות ולא ראיתי שפלה נתונה בארץ כישראל, וסופה להתעלות, שכן אמר ישעיה (ישעיה מ"ט) כה אמר ה' גואל ישראל וקדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען ה' אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרך. אמר ליה סקנדרוס שלו עתידין אלו שאמרת שיהו מלכים עומדים מפניהם, שנאמר מלכים יראו וקמו, הכהו אנדריאנוס על לחיו, אמר ליה יש נותנין רטיה אלא על גב המכה, עכשיו אם ראויין גילורר אחד אין עומדין מלפניו, שהיית אומר שהמלכים רואין אותם ועומדים בפניהם, אמר לי סקנדרוס אם כן מה תעשה טמנהו, הואיל ונתגייר הרגהו, אמר ליה עקילס בן אחותי עד שהוא במעי אמו היה ראוי להתגייר. מה עשה סקנדרוס שלו עלה לגג ונפל ומת, ורוח הקודש צווחת כן יאבדו כל אויביך ה'. אמר ליה אנדריאנוס הרי מת סקנדרוס אין אתה אומר על מה עשית הדבר הזה, אמר ליה שבקשתי ללמוד תורה, אמר לו היה לך ללמוד תורה ולא לימול, אמר לו עקילס נתת לאסטרטלירוס אנונה אלא אם כן נטל זינו שלו, כך לעולם אם אין אדם נימול אינו יכול ללמוד תורה, שנאמר מגיד דבריו ליעקב, למי שהוא מל ביעקב... (משפטים ה)