ערבות   שמים

(ראה גם: שמים)

זהר חדש:

וזה האוצר, באיזה מקום הוא, א"ר יוחנן א"ר יצחק במקום שגנזי גשמים שם וגנזי חיים טובים ונקרא ערבות, ובערבות יש גנזים הרבה, וגנזי הנשמות שם, והא א"ר בא שאוצר אחד הוא, והכא תנינן גנזים... (בראשית תו)

ומיכאל הולך עמה, עד הפתח הרביעי והחמישי והששי, אומר לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אשרי בניך בני אוהביך, אברהם יצחק ויעקב, אשריהם הצדיקים הטובים הזוכים לזה, עד שמגיעים לשער השביעי שהוא ערבות וגנזי חיים טובים מצויין שם, וכל נשמותיהם של צדיקים כלם שם ונעשים מלאכי השרת, ומקלסין לפני הקב"ה, ונזונין מזיו השכינה, אספקלריא המאירה, ושם המנוחה והנחלה, ונוח חיי העולם הבא, אשר עין לא ראתה אלקים זולתך. (נח מ)

תלמוד בבלי:

...ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתידין להיבראות וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים... שם אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת וכסא הכבוד מלך א-ל חי רם ונשא שוכן עליהם בערבות, שנאמר סולו לרוכב בערבות בי-ה שמו. ומנלן דאיקרי שמים, אתיא רכיבה רכיבה, כתיב הכא סולו לרוכב בערבות וכתיב התם רוכב שמים בעזרך... (חגיגה יב ב, וראה שם עוד)

פרקי דר' אליעזר:

שבעה רקיעים ברא הקב"ה ומכולם לא בחר למכון שבתו אלא ערבות, שנאמר (תהלים ס"ח) סולו לרוכב בערבות בי-ה שמו. (פרק יח)

שוחר טוב:

לרוכב בערבות, רבנן אמרי שני רקיעין הן, שנאמר סולו לרוכב בשמי שמי קדם, רבנן אמרי שלשה, הן לה' אלקיך השמים ושמי השמים, ר' אליעזר אומר שבעה הן, שמים, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות, וכבודו של הקב"ה בערבות, שנאמר (תהלים ס"ח) סולו לרוכב בערבות. מהו בערבות, אמר רבי תחליפא בן יעקב בשם רבי יהודה ברבי סימון, שראה הקב"ה מעשיהם של צדיקים וערב עליו מעשיהם. אמר ר' פנחס הכהן בר חמא הרקיע ששמו ערבות הקב"ה זורע מעשיהם של צדיקים עליו והוא עושה פירות. (מזמור קיד)

רד"ק:

לרוכב בערבות - שהוא מניע הגלגל המקיף הכל, ערבות. (תהלים סח ה)

מורה נבוכים:

...וכן לרוכב בערבות, ענינו השליט על ערבות, והוא הגלגל העליון המקיף הכל, ובדברי חז"ל הנכפלים בכל מקום שהם שבע רקיעים, ושערבות הוא העליון המקיף הכל, ולא תרחיק היותם מונים הרקיעים שבע, ואם הם יותר... (חלק א פרק ע)

רבינו בחיי:

...וצריך אתה לדעת כי חיות הקדש הם ברקיע השביעי שהוא ערבות, וכן הזכירו רז"ל במסכת חגיגה כי ערבות הוא השביעי. וקצת מחכמי הקבלה אמרו כי יש למעלה מערבות רקיע שמיני ששמו מעון, ושם נהרי שמחה, ולכן אנו אומרים שהשמחה במעונו... (שמות כה יח)