ערף

תלמוד ירושלמי:

וצריך לערוף בה שנים או רוב שנים. נישמעינה מן הדא דאמר רבי זעירא רב יודה בשם שמואל עד מקום שהצואר כשר לשחיטה כנגדו העורף כשר למליקה, וכן הוא אמר אכן. (סוטה מג א)

רש"י:

יערף כמטר - לשון יטיף. (דברים לב ג)

אבן עזרא:

יערף כמטר - מגזרת יערף מזבחותם, כטעם ירד. (שם)

רד"ק:

יערף - ענין הריסה. (הושע י ב)