עשירית האפה

(ראה גם: קרבן-מנחה, שע­ורין)

תלמוד בבלי:

...אם כן דלות כמה הויא, ריבעא, וכמה פריטי בריבעא, ארבעים ותמניא פריטי, חד משית עשר כמה הוי דדלות, תלתא פריטי, וקתני מכאן אתה למד לעשירית האיפה בפרוטה, אמאי פרוטה, האמרת עשירית האיפה דלי דלות הוא, ואמרת חד משית סרי דדלות הוא, דחשבינן דג' פריטי הוויין, תנא מיולדת יליף דמתיא פרידה אחת תחת כבש דהוי חד מתלתין ותרין דכבש... (כריתות י ב)

רש"י:

עשירית האיפה - האיפה שלש סאין, והסאה ו' קבין, והקב ד' לוגין, והלוג ו' ביצים, נמצא עשירית האיפה מ"ג ביצים וחומש ביצה, והוא שיעור לחלה ולמנחות. (שמות טז לו)

אבן עזרא:

עשירית האיפה - מאכל לאיש אחד ביום אחד. (ויקרא ה יא)