עשר מכות   שפטים

(ראה גם: עשר מכות-כללי)

מכילתא:

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, משונים זה מזה, צלם של אבן היה נימוח, ושל עץ היה נרקב, ושל מתכת היה נעשה חררה, שנאמר ומצרים מקברים, ויש אומר של אבן נרקבת, ושל עץ נמסית. ר' נתן אומר שפטים שפוט שופטי שפטים, נרקבים נבקקים נגדעים נשרפים, נמצינו למדין שע"ז לוקה בארבעה דרכים ועובדיה בשלשה, במכה בהשחתה ובמגפה. (בא פרשה ז)

ילקוט ראובני:

ועברתי בארץ מצרים, אמר ר' יוחנן, בשעה שאמר משה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים הלך דומה לשר של מצרים ד' מאות פרסה, אמר הקב"ה גזירה גזרתי מלפני, דכתיב "ופקדתי על צבא מרום במרום" וגו', באותה שעה ניטלה השררה ממנו ונתנה דומה שר של גיהנם לדון שם נפשות רשעים, ור' יהודה אמר על המתים נתמנה. (בא)

תרגום יונתן:

אעשה שפטים - ד' דינין, טעוות מתכא מתרככין, אבנא מתגדעין, פחרה מתעבדין בקיעין, עאה מתעבדין קטם. (שמות יב יב)

רמב"ן:

אעשה שפטים - ולא פירש הכתוב בשפטים האלה בעבור כי מוסר הבלים עץ הוא, וכן בשעת מעשה כתוב וה' הכה כל בכור וגו', כי למיתת בכוריהם חרדו, והשפטים באלהיהם לא נודעו עד הבקר, שהלכו לבית תועבותם. ועל דעתי ירמוז לשרי מעלה אילי מצרים, והנה השפיל מזלם ושרי המזלות שעליהם, והכתוב ירמוז בנעלם. (שם)

חזקוני:

ובכל אלהי מצרים - פירוש בכל שרי מצרים, אעשה יסורין, ואין לפרש אלהים לשון עבודת כוכבים, שהרי אינו נופל לומר יסורין בדבר שאין בו רוח חיים. (שם)

הרקאנטי:

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, זה הסוד שרמזתי לך כי מצרים ראש לכל הממשלות שבשרי האומות, ולפיכך ויהרוג ה' כל בכור, יפקוד ה' על צבא המרום במרום. (שם)

ספורנו:

אעשה שפטים - אשפיל שרי מעלה המנהיגים אותם, כדי שיחול העונש ביותר. (שם)

העמק דבר:

בשפטים גדולים - על אלהי מצרים, שכל זמן שהיו צבאות הקדושה שם נתחזקו נגדם, כי זה לעומת זה עשה, והמקום מסוגל לטומאה יותר מלקדושה, וכאשר יצאו צבאות הקדושה נתבטלו כחות הטומאה ונעשה רושם בצורות ההם. (שם ז ד)