עשרה בטלנים

תלמוד בבלי:

איזו היא עיר גדולה, כל שיש בה עשרה בטלנים... תנא עשרה בטלנים שבבית הכנסת, (רש"י: שהן בטלים ממלאכתן וניזונים משל צבור כדי להיות מצויין בתפלה בבית הכנסת). (מגילה ה א)