עש

תרגום יונתן:

כעש - היך רקבוביתא. (איוב כז יח)

רש"י: 

כעש - כתולע הבונה חור שאינו מתקיים. (שם)

עש וסם - מיני תולעים. (ישעיה נא ח)

אבן עזרא:

לפני עש - השמש, כמו עש שהם ז' כוכבים בצפון. (איוב ד יט)

רמב"ן:

עש - המזלות המושלים. (שם ט ט)

רלב"ג:

עש - החסרון מקרי הגופות. (איוב ד יט)

אברבנאל:

עש - הקטן האוכל בגד גדול, כך אתם במיעוטכם תאכלו האומות. (ישעיה נא ח)