עתה

מכילתא:

ועתה וגו', ואין עתה אלא תשובה, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך דורש וגו'. (בשלח שירה פרשה ה)

רד"ק:

עתה - נאמר על הזמן העומד שבין העבר והעתיד, ולפעמים להרחבת הלשון על זמן קרוב לבא. (יחזקאל ז ח)

כלי יקר:

כי עתה ידעתי - אין כל לשון עתה ממעט הזמן הקודם לו, שהרי מצינו (דברים י' י"ב) ועתה ישראל מה ה' א' שואל מעמך, וכי קודם זה לא שאל ממנו היראה, אלא שהוא כאלו אמר והנה ישראל. (בראשית כב יב)

שפת אמת:

בפסוק ועתה אל תעצבו, איתא כי ועתה לשון תשובה, כי גם מקודם שבו השבטים בתשובה, כדכתיב, אבל אשמים אנחנו, והיה תשובה מיראה, אבל עתה עשו תשובה מאהבה ונהפך כל החטא לזכות, וזה הראה להם יוסף כי למחיה שלחני וגו'... (ויגש תרנ"ח)