עתליה

 

ועלתיה אם אחזיה ראתה כי מת בנה, ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה... ותשמע עתליה את קול הרצין העם ותבא אל העם בית ה'. ותרא והנה המלך עומד על העמוד כמשפט והשרים והחצוצרות אל המלך וכל עם הארץ שמח ותקע בחצוצרות, ותקרע עתליה את בגדיה ותקרא קשר קשר. ויצו יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל ויאמר אליהם הוציאו אותה אל מבית לשדרות והבא אחריה המת בחרב, כי אמר הכהן אל תומת בית ה'. וישימו לה ידים ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם. (מלכים ב יא א והלאה)

בן ארבעים ושתים אחזיה במלכו ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עמרי. גם הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע. (דהי"ב כב ב)

כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את בית האלקים, וגם כל קדשי בית ה' עשו לבעלים. (שם כד ז)

רלב"ג:

ותאבד - היה מאת ה' כדי לאבד זרע אחאב. (מלכים ב יא א)

אברבנאל:

ועתליה - לרז"ל היתה אשה רעה וזנתה לאחר וילדה לו בנים. (שם)

אלשיך:

ויקרא שמו - אמרו רז"ל אלמלא ברכתן של נשים נתקעקעה ביצתן של זרע דוד בימי עתליה. (רות ד יד)