עתניאל

(ראה גם: הסטוריה-שופטים, כלב, עכסה)

 

ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה, ונתתי לו את עכסה בתי לאשה. וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב, ויתן לו את עכסה בתו לאשה. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מה לך. ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. (יהושע טו יז)

ויזעקו בני ישראל אל ה' ויקם ה' מושיע לבני ישראל ויושיעם, את עתניאל בן קנז אחי כלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח ה' וישפט את ישראל ויצא למלחמה, ויתן ה' בידו את כושן רשעתים מלך ארם, ותעז ידו על כושן רשעתים. (שופטים ג ט)

מכילתא:

הלכו וישבו להם אצל יושבי יעבץ, וכי יושבי יעבץ היו והלא תלמידי יעבץ היו, שנאמר ומשפחת סופרים יושבי יעבץ וגו'... ומנין לבני יונדב בן רכב שהם מבני בניו של יתרו, שנאמר המה הקנים הבאים מחמת אבי רכב, הם בקשו את הרב ויעבץ בקש חכמה, שנאמר ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלקים את אשר שאל. אם ברך תברכני בתלמוד תורה, והרבית גבולי בתלמידים, והיתה ידך עמי שלא אשכח את משנתי, ועשית לי מרעה שתעשה לי ריעים כמותי, לבלתי עצבי, שלא יעציבני יצר הרע מלעסוק בתורה, ויבא אלקים את אשר שאל, מלמד שנתן לו מה ששאל. (יתרו פרשה ב)

ספרי:

...והלכו להם לערד במדבר הלכו ללמוד תורה מיעבץ, מי היה יעבץ, זה היה עתניאל בן קנז... (ברכה שנב)

תלמוד בבלי:

גופא אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, אמרו לו ליהושע שאל, א"ל לא בשמים היא... במתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה, אמר רב אבהו אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו, שנאמר וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את עכסה בתו לאשה... ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני, בית שמנוגב מכל טובה, ונתתה לי גולות מים, אדם שאין בו אלא תורה בלבד, ויתן לה כלב את גולות עליות ואת גולות תחתיות, אמר לה מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות... תנא הוא עתניאל הוא יעבץ, ומה שמו יהודה אחי שמעון שמו, עתניאל שענאו א-ל, יעבץ שיעץ וריבץ תורה בישראל, ומנין שענאו א-ל, דכתיב ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמדי ועשה מרעתי לבלתי עצבי, ויבא אלקים את אשר שאל. אם ברך תברכני בתורה, והרבית את גבולי בתלמידים, והיתה ידך עמדי שלא ישתכח תלמוד מלבי, ועשה מרעתי שיזדמנו לי ריעים כמותו, לבלתי עצבי, שלא ישגבני יצר הרע מלשנות. אם אתה עושה כן מוטב, ואם לאו הריני הולך לנסיסי לשאול. מיד ויבא אלקים את אשר שאל... (תמורה טז א)

מדרש תנחומא:

אמר רבי שמואל בר נחמן, הדבר הזה שפט עתניאל לפני הקב"ה, אמר, רבונו של עולם כך הבטחת את משה, בין עושין רצונך בין לא עושין רצונך שאתה גואלן, שנאמר ותהי עליו רוח ה' וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. (שמות כ)

תנא דבי אליהו רבא:

ומפני מה זכה יעבץ לחיים שלא בצער ושלא ביצר הרע בעולם הזה, ממה שעתיד הקב"ה ליתן לצדיקים לעתיד לבא, מפני שהיה מחזר בכל מקומות ישראל ולמד תורה ברבים לשם שמים, וכל המלמד את חברו פסוק אחד או הלכה אחת או דיבור אחד כאלו נותן לפניו חיים... (פרק ח)

רש"י:

מעיר התמרים - יריחו שניתנה להם עד שיבנה בית המקדש, והתלמידים שבהם הניחוה והלכו אל יעבץ ללמד תורה, ונתקיימה תפלתו לזמן לו תלמידים הגונים. (שופטים א טו)

רד"ק:

אחי כלב - יתכן שהיה אחיו מאביו ומאמו, ושמות אביו יפונה וקנז, ונראה שקנז ראש היחס, ואמרו על כל המשפחה בן קנז או הקניזי, כי רחוק שייחסו אדם לבעל אמו. (יהושע טו יז)

אלשיך:

ותהי עליו רוח ה' - מה שהחזיר ג' מאות הלכות בפלפולו, וכדאיתא כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. ותעז ידו - ולא הרגו, שלחז"ל היה זה לבן ששמש אכסניא ליעקב. (שופטים ג י)

 ר3מ"ע מפאנו:

עתניאל בן קנז הוא נחשון בן עמינדב, ועל שקידש שם שמים שירד בנחשול של ים, כך ירד עתניאל עתה בפלפולו של ים התורה, והחזיר שלש מאות הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה רע"ה. נחשו"ן אותיות חננ"ו ש', וגם קח ממלת עתניאל אותיות א"ל הרי חננו א"ל ש', ונשאר אותיות תנ"י גימטריא עם הכולל הלכות, הרי חננ"ו א' ש' הלכות, נשאר אות ע' של עתניאל, כלומר החזירם בעין שכל... (גלגולי נשמות קה)