פאה נכרית

תלמוד בבלי:

יוצאה אשה בחוטי שער בין משלה בין משל חבירתה בין משל בהמה, ובטוטפת ובסרגיטין בזמן שהן תפורין, בכבול ובפאה נכרית לחצר... אמר רב כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים אסור לצאת בו לחצר חוץ מכבול ופאה נכרית. רבי ענני בר ששון משמיה דר' ישמעאל אמר הכל ככבול... ורב מאי שנא הני, אמר עולא כדי שלא תתגנה על בעלה (שבת סד ב)

...ורבי מאיר אמר אפילו בתגלחת טהרה יפר, מפני שיכול לומר אי אפשי באשה מגלחת, ותנא קמא אמר לך אפשר בפאה נכרית, ור"מ סבר בפאה נכרית איידי דזוהמא לא ניחא ליה. (נזיר כח ב)

האשה שנהרגה נהנין בשערה, ואמאי, איסורי הנאה נינהו... אמר רב בפאה נכרית... (ערכין ז ב)