פדן

רש"י:

פדן לשון צמד בקר, תרגום פדן תורין, ויש פותרין פדן ארם כמו שדה ארם, בלשון ישמעאל קורין לשדה פדן. (בראשית כה כ)