פדר

תרגום יונתן:

ואת הפדר - וית פריסותא דתרבא. (ויקרא א ח)

ואת פדרו - וית גופיה. (שם שם יב)

תרגום אונקלוס:

ואת הפדר - וית תרבא. (שם שם ח)

רש"י:

ואת הפדר - למה נאמר, ללמדך שמעלהו עם הראש ומכסה בו את בית השחיטה, וזהו דרך כבוד של מעלה. (שם)

אבן עזרא:

הפדר - רבים מחכמי הדור פירשוהו הגוף, והנכון בעיני שהיה הפדר החלבים, וכן הוא וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים שהם נתחי הגוף, את הראש ואת הפדר שהם החלבים... והעד הנאמן ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר. (שם)

רמב"ן:

הפדר - תרגם אונקלוס תרבא, וכן דברי כל המפרשים פה אחד ואין למלה חבר. ולפי דעתי שאיננו שם לחלבים כולם רק לחלב הדק הפרוס ומבדיל בין הקרבים, והמלה מן ההפוכים, פדר פרד, שמפריד בין הקרבים העליונים לתחתונים, ולכך אמרו רבותינו שיהא פורס הפדר על בית השחיטה, שזהו דרך כבוד של מעלה, שהחלב ההוא ראוי לפורסו ולכסות בו, וכן נהגו חשובי האומות לפרסו על הצלי, ואם יהיה שם לחלבים כולם יקרא החלב כן בעבור שהוא השומן הנפרד מן הבשר. (שם)