פהוק

תלמוד בבלי:

...וכשהוא מפהק היה מניח ידו על סנטרו... (ברכות כד ב)