פודגרא

תלמוד בבלי:

...מחזיק בפלך מאסא, דכתיב רק לעת זקנתו חלה את רגליו, ואמר רבי יהודה אמר רב שאחזו פודגרא, א"ל מר זוטרא בריה דרב נחמן לרב נחמן היכי דמי, א"ל כמחט בבשר החי. (סנהדרין מח ב)