פומבדיתא

תלמוד בבלי:

אמר ליה דלמא מפומבדיתא את דמעיילין (מכניסים) פילא בקופא דמחטא. (בבא מציעא לח ב)

...ותיבו אקילקלי דמתא מחסיא ולא תיבו אפדני דפומבדיתא, (בפומבדיתא לא הוי תרבות מעליא כל כך, מוטב לו לדור באשפה במתא מחסיא מלדור בארמון בפומבדיתא). (הוריות יב א)

רמי בר תמרי דהוא רמי בר דיקולי מפומבדיתא איקלע לסורא במעלי יומא דכפורי, אפקינהו כולי עלמא לכחלינהו שדינהו... אמר ליה מאתרא דרב יהודה אנא דאכיל... (חולין קי א)