פז

(ראה גם: זהב)

רש"י:

ויפוזו זרועי ידיו - לשון זהב מופז. (בראשית מט כד)

אבן עזרא:

ויפוזו - ויתחזקו, והקרוב אלי מפזז. (שם)

רשב"ם:

ויפוזו - נכפפו, כמו ויהי דוד מפזז ומכרכר, פיזוז בידים כירכור ברגלים. (שם)

מהר"ל:

מאי מסולאים בפז, אילימא דהוו מחפי בפיזא, והאמרי דבי רב שילא תרתי מתקלי איסתרי פיזי נחות בעלמא, חדא ברומי וחדא בכולי עלמא, אלא שהיו מגנין את הפז ביופיין. פירוש ענין זה, כי הפז הוא לפי דעתי אדום, כי יקרא הפז כתם, והכתם הוא אדום בכל מקום, ולפיכך ראוי הפז שיהיה לאומה שנקראת אדום, מלשון אודם, ואמרו במדרש (ב"ר ע"ה) ארצו אדומה וכו', ולפיכך שייך להם הפז... (חידושי אגדות גיטין נח א)