פחד יצחק

(ראה גם : אבות-אלקי, יצחק)

תרגום יונתן:

בפחד אביו יצחק - בא-להא דדחיל ליה אבוי יצחק. (בראשית לא נג)

אבן עזרא:

ופחד יצחק - יראת יצחק את השם היא הועילתני, כי זכות האב תועיל לבן. (שם שם מב)

וישבע יעקב בפחד אביו יצחק - במי שהיה אביו מפחד ממנו. ויש אומר זה הפחד רמז ליום העקדה, ואיננה רחוק. (שם שם נג)

רמב"ן:

ופחד יצחק היה לי - לא רצה לומר אלקי יצחק, לפי שאין הקב"ה מיחד שמו על הצדיקים בחייהם, ואף על פי שאמר לו בצאתו אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, בשביל שכהו עיניו, והרי הוא כמת, נתיירא יעקר לומר... (שם שם מב)

וישבע יעקב בפחד אביו יצחק - במי שיצחק מתפחד ממנו, והנה אין פרושו שוה... ועל דרך האמת יבא הלשון כפשוטו ומשמעו והוא מדת הדין של מעלה, וממנו אמר הכתוב "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים"... כי יבקשו הרחמים ומדת הדין שלמה ויבאו פחד יצחק אל השם ואל טובו הנזכרים. (שם שם נג)

רד"ק:

בפחד אביו - על העקדה שמפחדו לא-ל מסר עצמו לשחיטה, ויש לומר פחד יעקב ליצחק שימצאנו חי. (שם שם מב)

רבינו בחיי:

ופחד יצחק היה לי - על דרך הפשט מי שמפחד ממנו יצחק היה בעזרי, ויש שפירש ופחד יצחק רמז ליום העקדה או ליום הברכה, כי שם חרד יצחק חרדה גדולה שראה גיהנם תחתיו ואז קיים ברכתו של יעקב, שאמר כי עתה ריקם שלחתני, כלומר, לולא אותו פחד שהיה בשבילי ולתועלתי. ועל דרך הקבלה ופחד יצחק היה לי במדתי, ועם זה הזכיר ג' מדות האבות כסדר, וכן הזכיר עוד כסדר הזה בתפלה כנגד עשו... (שם)

כלי יקר:

פחד יצחק - פחדת ממנו שהוא שר וגדול שמו בגוים, ממנו יראת לעשות לי רעה או לשלחני ריקם פן יתבע עלבוני מידך. (שם שם מב)

אור החיים:

... ואחר כך הזכיר ב' מדות שעמדו לו, כנגד מדת החסד אמר אלקי אברהם, וכנגד מדת הדין ופחד יצחק, ולכן לא אמר ואלקי יצחק, שהרי מצינו שה' אמר לו אלקי יצחק. וטעם שהזכיר ב' מדות אלו כי הפליא חסדו עמו, וגם עשה לו משפט עם לבן, וזולת אחד מהם לא היה מגיע הטוב ליעקב. (שם)