פי החירות

(ראה גם: יציאת מצרים)

מכילתא:

וישובו ויחנו לפני פי החירות, מה חירות הללו לא היו משופעות אלא גדודיות ולא היו תרוטות אלא מוקפות, ולא היו עגולות אלא מרובעות, ולא היו מעשה אלא מעשה שמים, ועינים היו להם לפתחם כמן זכר וכמן נקיבה היו דברי רבי אליעזר, ר' יהושע אומר החירות מצד זה ומגדול מצד זה, הים לפניהם ומצרים לאחריהם,. דבר אחר פי החירות אין חירות אלא מקום חירותן של ישראל, מקום מובחר להם מקום ע"ז שלהם לשעבר היתה נקראת פיתום, שנאמר ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס, חזרו להם להקרא פי החירות, שהיא מאחרת לעובדיה. (בשלח פרשה א)

לקח טוב:

דבר אחר לפני פי החירות, שכן היה מנהג במצרים כל עבד שבורח מאדוניו כיון שהיה מגיע לחירות היה נעשה בן חורין. בין מגדול, שבו כינס יוסף כל כסף וזהב שבעולם, שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף, ולשם היו האוצרות, ומשם לקחו בני ישראל כסף וזהב לרוב עד מאד... (שמות יד א)

תרגום יונתן:

פי החירות - פומי ירתא מרביעתא דאתברי בגווני בני נשא דכר נוקבא ועינין פתיחן להון הוא אתרא דטניס דביני מגדול וביני ימא. (שם שם ב)

אבן עזרא:

פי החירות - הוא הנקרא פני החירות ונקרא כן בעבור שהפה בפנים והוא שם מקום. (שם)