פיכול

(ראה גם: אבימלך, אברהם-ואבימלך, פלשתים)

ילקוט שמעוני:

ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו, ר' יהודה אומר פיכל היה שמו, ר' נחמיה אומר פה שכל צבאותיו נושקין לו על פיו. (בראשית פרק כא, צה)