פיל

תלמוד בבלי:

אימת יתוש על הפיל... (שבת עז ב)

דתניא נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו, אין זה עירוב. (עירובין לא ב)

אלא מעתה פיל לרבי שמעון במה יקנה, אמר ליה אביי בחליפין, אי נמי בשוכר את מקומו, רבי זירא אמר מביא ארבע כלים ומניחן תחת רגליו. (קידושין כה ב)

הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והפיל והקוף והקיפוף (עיבורם) שלש שנים, וכנגדן באילן בנות שוח. (בכורות ח א)

תלמוד ירושלמי:

הפיל והקוף מין חיה. (כלאים לט א)