פירוש

(ראה גם: דרש, פשט, תורה)

אור החיים:

...רשות ניתנה לפרש משמעות הפסוק בנתיבות העיון, והגם שהקדמונים פירשו באופן אחר, דע' פנים לתורה, ואין אנו מוזהרים אלא שלא לנטות מדברי הראשונים באופן שישתנה הדין. (בראשית א א)

...ויש לך לדעת שכל הפירושים שאנו מפרשים במשמעות הפסוקים צודקים... (שם ג יא)

...והגם שקדמונינו בחרו דרך אחר, כבר אמרנו שע' פנים לתורה, ובענין האגדה יכולים לפרש הגם שהיה הפירוש מנגד לדבריהם, כל שאין הניגוד בדבר הלכה, ומה גם שיש לנו להסביל שני הדרכים בפסוק כאשר אבאר. (דברים לב א)