פיתום

(ראה גם: פי החירות)

מדרש רבה:

את פיתום ואת רעמסס, רב ושמואל חד אמר פיתום שמה, ולמה נקרא שמה רעמסס, שראשון ראשון מתרוסס, וחד אמר רעמסס שמה, ולמה נקרא שמה פיתום, שראשון ראשון פי תהום בולעו. (שמות א יד)