פלוני אלמוני, פלמוני

מדרש רבה:

ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני, ר' יהושע אומר פלוני אלמוני שמו, ר' שמואל בר נחמן אמר אלם היה מדברי תורה, אמר הראשונים לא מתו אלא שנטלו אותן, ואני הולך ליטלה, חס לי ליטלה, לית אני מערבב זרעייתי, איני מערב פסולת בבני, ולא היה יודע שכבר נתחדשה הלכה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. (רות ז ו)

תרגום יונתן:

פלוני אלמוני - כסי וטמיר. (שמואל א כא ג)

פלוני - גבר דצניען אורחותיה. (רות ד א)

רש"י:

פלוני - מאין שם, איני חפץ להזכיר שמו כי דבר סתר הוא, פלוני מלשון כי יפלא ממך. (שמואל א כא ג)

פלוני - לא כתב שמו לפי שלא רצה לגאול. אלמוני - אלמון בלי שם. (רות ד א)

פלמוני - לפלוני אלמוני. (דניאל ח יג)

אבן עזרא:

אלמוני - מן אלם, שאין לו שם אצל המדבר. (רות ד א)

רלב"ג:

פלמוני - לרוב ההעלם לא נודע שמו. (דניאל ח יג)